Home

Hydrochinon vzorec

hydrochinon - Arnik

 1. Vzorec. C 6 H 6 O 2. Stručná charakteristika. Hydrochinon je organická látka ze skupiny fenolů. Přirozeně se v malé míře vyskytuje v rostlinné i živočišné říši, člověkem je využívan díky svým redukčním vlastnostem. Jako meziprodukt vzniká při výrobě barviv, laků, motorových paliv a olejů
 2. Hydrochinon. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; 1,4-Dihydroxybenzen; Benzen-1,4-diol: HOC 6 H 4 OH: 123-31-9: Bezpečnostní list. 05; 07; 08; 09; Objednací číslo Kvalita Obsa
 3. Hydrochinon 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečná látka Hydrochinon (Index: 604-005-00-4; CAS: 123-31-9) Standardní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí
 4. CAS: 123-31-9 MDL: MFCD00002339 EINECS: 204-617-

Hydrochinon, Laboratorní chemikálie Penta - VERKO

Hydrochinon. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; 1,4-Dihydroxybenzen, Benzen-1,4-diol: HOC 6 H 4 OH: 123-31-9: Bezpečnostní list. 05; 07; 08; 09; Objednací číslo Kvalita Obsa Avantor ® is a leading global provider of mission-critical products and services to customers in the life sciences and advanced technologies & applied materials industries. The company operates in more than 30 countries and delivers an extensive portfolio of products and services. As our channel brand, VWR offers an integrated, seamless purchasing experience that is optimized for the way our. Hydrochinon Zařazení: Dermatologikum Je zařazen pro galenickou přípravu na základě Výjimky MZ, která umožňuje jeho přípravu do 4% koncentrace. Lze zapracovat například do základu LanetFarm TM Od bezvodých solí se liší přítomností molekul vody. Jejich obecný vzorec je M m A n · xH 2 O, kde M představuje vzorec kationtu, A vzorec aniontu. Vyjádření určitého počtu molekul vody se v názvu solí-hydrátů uvádí slovem hydrát a jejich počet se konkretizuje číslovkovou předponou. Název soli je uváděn ve 2. pádě Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES; H 351, 341, 302, 318, 317, 410 P 273, 280, 305+351+338, 308+311; Signální slovo: Nebezpečí ADR/RID: 9/ M7/ II

Hydrochinón, Sigma-Aldrich® VW

V péči o pleť se v posledních letech stalo legrace. A legrační myslím dobře, ačkoli toto hnutí nepochybně způsobilo více práce pro marné lidi mezi námi. (Holla!) Nezapomeňte, kdy byla péče o pleť velmi základní? Jako v tom, jediná věc, tvoje máma'které si vymyslely noční krémy, byly vymýceny vrásky? Byli jsme tak nevinní, pak nevinní, [ Porovnáme-li T V (teploty varu) dimethyleteru, ethanolu a vody, zjistíme, že nejnižší T V (24°C) bude mít dimethylether, protože nemá vodíkové můstky, druhý bude ethanol (78°C) a nejvyšší T V bude mít voda, protože má nejvíce vodíkových můstků, a to protože se na její molekule vyskytují 2 vodíky, které se na tvorbě můstků mohou podílet Vzorec Systematický název Isooktan 2,2,4-trimethylpentan Ethylen ethen Vinil Acethylen ethyn Karbid CaC 2: karbid vápenatý = acetylid vápenatý Chloroform Hydrochinon 1,4-dihydroxybenzen (p-dihydroxybenzen) Benzochinon p-benzochinon (1,4 benzochinon) Kresoly o-kresol (podobně i m- a p- izomery Nazvat alkohol a napsat vzorec podle zadaného názvu. Napsat vzorce všech nejdůležitějších alkoholů a fenolů. Pozor na triviální názvy (fenol, kresoly, pyrokatechin, resorcin, hydrochinon, naftoly, allylalkohol, glykoly, glycerol) Jak se projevuje přítomnost -OH skupiny na fyzikálních vlastnostech alkoholů a fenolů

HYDROCHINON

1,2-dichlorbenzen 1,2-dichlorbenzen struktura název benzen poznámka základ názvu atomy, které by vzhledem symetrii mohly číslo číslování 1-chlorbenzen 1,2 Název výrobku Hydrochinon pro syntézu registrační číslo REACH Registrační číslo této látky není k dispozici, protože látka nebo její p vzorec C₆H₄(OH)₂ C₆H₆O₂ (Hill) Č. CAS 123-31-9 Č. indexu 604-005-00-4 Č.ES 204-617-8 Molární hmotnost 110,11 g/mol.

Určete vzorec: a) HOCH2CHCH2CH2OH b) CH3. c) HSCH2CH2CHCH2. SH. d) e) f) Pojmenujte: butan-1,2,4-triol. benzen-1,4-diol (hydrochinon) pent-4-en-1,2-dithiol. 3-methylcyklohexanol. 2,3,4-trimethylpentan-1,5-diol. 4-methylcyklopentan-1,3-dithiol. pent-2-yn-1-ol. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Blanka. (hydrochinon) Rozdělení alkoholů a fenolů Hydroxysloučeniny dělíme podle počtu obsažených OH skupinna jednosytné(obsahují pouze jednu skupinu OH) a vícesytné(obsahují dvě nebo více navázaných skupin). 1-methylethan-1-ol (jednosytný alkohol) ethan-1,2-diol (vícesytný alkohol) (dvojsytný alkohol

4% Hydrochinon - expigment - Diskuze Omlazení

Vzorec. C 8 H 8. Stručná charakteristika. Styren je bezbarvá, těkavá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem. Jako celosvětově nejvýznamnější monomer je styren hojně používaným rozpouštědlem a výchozí surovinou pro výrobu dalších polymerů (polystyren apod.). Bioakumulační potenciál styrenu je nízký Start studying Karboxylové kyseliny. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Areny - poznámky 7.A GVN CHEMIE Areny - poznámky 7.A GVN Martin Konhefr, GVN 10. září 2008 názvosloví - monocyklické areny (názvosloví vychází z triviálních názvů) CH=CH2 benzen toluen kumen styren - názvy monocyklických arenů se odvozují na základě substituce CH=CH2 4-ethylstyren 1,2-diethyl-4-methylbenzen - xylény 1,2-dimethylbenzen orthoxylen o-xylen 1,3. hydrochinon. KlasickÆ organickÆ analýza 011208 /JP 7 index lomu taveniny (metoda skelnØho prÆıku) kapaliny : inkrementy refrakce atomů/skupin SUM`RN˝ VZOREC S OH OH O O S ONO OH O O + 2 NO2 + HNO3 4 2HF SiO+ 2 SiF4 H+ 2O. KlasickÆ organickÆ analýza 011208 /JP 1

Pyrokatechol - Wikipedi

Hydrochinon, Fotopur® VW

 1. Strana 1 z 1aaaaaa Specifikace Funkční vzorec: CH 2CHCOOH Sumární vzorec: C 3H 4O 2 Molární hmotnost: 72,06 g/mol CAS: 79-10-
 2. imalizovat vzhled skvrny, jizvy a strie
 3. Flavia vysvětluje, že vzorec Vitacid Plus lze manipulovat, pokud je předepsán lékařem. Podle farmaceuta pozitivní strana je, že hodnota manipulovaného produktu je obvykle nižší než hodnota průmyslových výrobků. Navíc má tu výhodu, že si může přizpůsobit vzorec podle osoby
 4. Rozlišovat jednomocného arenoly a homology arendioly dvojsytný a vícesytné terhatomnye arentrioly vzorec. Také fenoly jsou charakterizovány řadou prostorových izomerů. Například, 1,2-dihydroxybenzen (pyrocatechol), 1,4-dihydroxybenzenu (hydrochinon) jsou isomery. Alkoholy a fenoly se navzájem liší přítomností aromatického kruhu
 5. Nabídka produktů pro fotografii NÁZEV CHEMIKÁLIE VZOREC ČISTOTA CENA BEZ DPH Jodid zinečnatý ZnI 2 p. a. 1450,-/100 g 160,-/10 g Kyselina citronová C 6 H 8 O 7 potravin. 100,-/kg Kyselina dusičná 60% HN

Vzorec C 1 2 H 1 6 O 7. ES 440-470-8 Synonyma 4-Hydrochinon-alfa-D-glukopyranosid; 4-Hydroxyfenyl a-D-glukopyranosid Exspirace (měsíce) 24 Informace pro dopravu . ADR Limit (kg,l) - UN kód - ADR třída - Soubory ke stažení. CH3-CH2-SH ethanthiol, (ne thiofenol) benzenthiol cyklopentanthiol Příklady k procvičení Určete vzorec 2-methylbutan-1,4-diol 3-methylbenzen-1,2,4-triol butan-1,3-dithiol cyklohex-3-en-1-ol 1,2-dimethylcyklopentan-1,3-diol cyklopent-3-en-1-thiol Pojmenujte a) HOCH2CHCH2CH2OH b) OH c) CH2=CHCH2CHCH2SH d) SH e) CH3 CH3 HOCH2CHCHCHCH2OH CH3 f. Hydrochinon: - H351 Podezření na vyvolání rakoviny. - H341 Podezření na genetické poškození. - H302 Zdraví škodlivý při požití. - H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. - H318 Způsobuje vážné poškození očí. - H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. - P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí Silicid vápníku: Chemický vzorec CaSi 2. Připravuje se přímou syntézou vápníku s křemíkem nebo redukcí oxidu křemičitého nadbytkem vápníku. V pyrotechnice se používá do některých dýmovnic. Sudan I: azobarvivo připravované kopulací benzendiazonium chloridu s 2-naftolem. Suřík: zjednodušeně oxid olovnato-olovičitý Zapište racionální (schematický) vzorec. Fenol diethylether propanol. Metanol etylalkohol glycerol. Pyrokatechol rezorcinol (-naftol. Hydrochinon ( - naftol kresoly. Úkol 1 : Barevná reakce fenolů. Roztoky fenolů poskytují s roztokem FeCl3 charakteristicky barevné sloučeniny- barevné komplexy

Stáhněte si tabulku chemické odolnosti pro materiál PE. Při určování oolnosti je třeba brát v úvahu médium, jeho koncentraci, teplotu, dobu trvání zatížení a průtok média. {phocadownload view=fi.. fialový a hydrochinon zelený komplex, který následně změní barvu do hněda. Ve zkumavkách se připraví roztoky fenolu, pyrokatecholu, resorcinolu a hyd-rochinonu. Do každé z nich se následně přidá pár kapek 5% roztoku chloridu železitého FeCl 3 Přijímací zkoušky FCH VUT 2011 Identifikační číslo složky: Test číslo: B11LL Informace pro vypracování testu Odpovědi se zapisují pouze do příslušných silně orámovaných polí. Opravy (škrtání) musí být parafovány osobou pověřenou dohledem na přijímací zkoušky Obecný vzorec hydroxyslou čenin je R-OH (R je alkyl, cykloalkyl ů, alkenyl, aryl apod.). Pyrokatechol, resorcinol a hydrochinon jsou isomery o-, m- a p-dihydroxybenzeny. Používají se jako vývojka v černobílé fotografii, na výrobu barviv, antiseptika Řeči týkající se výživových technik pro spalování tuků proto vytvářejí ideální tělesný vzorec, který stojí za pozornost pro určitou část. Můžeme tvrdit, že služby a produkty, které spolupracují nejen s nadměrnou hmotností, ale také s dokonalým estetickým standardem, Hydrochinon: Silné bělidlo, které.

Přípravky obsahují patentovaný vzorec nových účinných filtrů Mexoryl® SX + Mexoryl® XL, který zajišťuje absorpci UVB a UVA záření a poskytuje 100% ochranu. Prostředky mají 3 stupně ochrany (SPF) - 50 +, 40, 20 E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy EUH208 Obsahuje hydrochinon. Může vyvolat alergickou reakci. Označení pro nebezpečné složky: ethyl-(2-kyanoakrylát), hydrochinon Metoda pro klasifikaci směsi je založena na složkách směsi (vzorec pro aditivitu). Není klasifikována jako akutně toxická vzorec C₁₀H₁₄O ₄ (Hill) Č. CAS 97-90-5 Č. indexu 607-114-00-5 Č.ES 202-617-2 . BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Katalog č. 818847 Název výrobku Ethylenglykoldimethakrylát (stabilizovaný hydrochinonmonomethyletherem) pro syntéz

obecný vzorec R-OH . alkoholy mají hydroxylovou skupinu OH vázanou na C, který není součástí aromatického systému, fenoly na C, který je součástí aromatického systému. Hydrochinon. výroba fotografického materiálu. Cyklohexanol. bezbarvá kapalina, těkavá, hořlavá. • pyrokatechol, resorcinol, hydrochinon Kresoly (o-, m-, p-kresol) • podobné vlastnosti jako fenoly; větší desinfekční účinky • ve směsi s mazlavým mýdlem pro úklid nemocničních prostor • izomery mají stejný sumární vzorec, ale jiné vnitřní uspořádání • skupinová - liší se typem funkční skupiny. Vzorec Čistota Dusičnan stříbrný Citronan železito-amonný zelený Thiosíran sodný Jodid kademnatý Jodid amonný Dusičnan draselný Šťavelan železitý Bromid draselný Jodid draselný Bromid amonný Hydrochinon Siřičitan sodný Jodid zinečnatý Bromid lithný Acetanilid Bromid sodný Bromid stříbrný Chlorid amonný Chlorid.

Vzorec na obrázku představuje: a) indol b) toulen c) hydrochinon d) pyrokatechol. 70. Kyselina popsaná vzorcem je: a) kyselina šťavelová b) kyselina salicylová c) kyselina benzoová d) kyselina ftalová bromid stříbrný Anorganická sůl je anorganická sůl, jejíž chemický vzorec je AgBr. Jeho pevná látka se skládá z Ag kationtů + a anionty Br-v poměru 1: 1, přitahovaný elektrostatickými silami nebo iontovými vazbami. To může být viděno jak jestliže kovové stříbro vydalo jeden z jeho valenčních elektronů k molekulárnímu bromu Zapište vzorce sloučenin: a) etanol b)ethan-1,2-diol c) cyklohexanol d) hydrochinon e)izopropanol 2. Zapište rovnicí oxidaci nejjednoduššího sekundárního alkoholu, pojmenujte produkt alespoň dvěma názvy Strukturní vzorec sloučeniny zvané pashaanolacton, izolované z Bergenia ligulata (Wall.) Engl.<sup>16)</sup> Biologicky aktivní složkou je aglykon hydrochinon, který má výrazné antibakteriální účinky. Ve vyšších dávkách však může působit hepato- a nefrotoxicky 39) Stanovte vzorec zkoumaného hydrátu. [Na2SO4.10H2O] Při analýze uhlovodíku bylo zjištěno, že obsahuje 85,8% uhlíku. Molární hmotnost je 84 g.mol-1. Vypočítej molekulový vzorec a podle toho, že reaguje s bromem i ve tmě, urči, o jaký uhlovodík se jedná

Hydrochinon - webzdarm

Pomocné látky: Hydrochinon, Kalia dvojsiřičitanu, Bezvodý siřičitan sodný, chlorid sodný, voda d / a. 2 ml - bezbarvé skleněné lahvičky (5) - obaly Valium plast (2) - balení karton. Farmakologický účinek. Gistaminovыh blokátor H 1-receptory, fenothiazin.To má výraznou aktivitu antihistaminikum, a má významný vliv na CNS (sedativum, snotvornoe, antiemetický. Vyráběné produkty. Strukturní vzorec kyselina akrylové. C. C. C. O. H. O. H. H. H. C. 3 . H. 4 . O. 2. Kyselina akrylová se vyrábí dvoustupňovou oxidací.

vzorec 19. Vyber u každého typu konformace energeticky nejvýhodnější variantu a pojmenuj ji: a) b) 4. Napiš souhrnný vzorec 11. členu homologické řady cykloalkanů: 6. Pokus se najít různá umístění pro dvojnou vazbu a doplnit vzorce hexenu. Sloučeniny s využitím polohy dvojné vazby pojmenuj. 12 Zeta White je výkonný bělení kůže řešení, které funguje dobře pro muže i ženy všech věkových kategorií. Je to bezpečný a alternativní tvrdým bělící krémy nebo drsných produktů bělení kůže, protože je formulován s pečlivě vyvinutým směs přírodních, ale velmi efektivní, zesvětlení pokožky složek Peroxid vodíku (chemický vzorec H2O2) (triviálně, zastarale kysličník)je čirá kapalina, o něco viskóznější než voda. Má silné oxidační, ale i redukční vlastnosti a často se používá jako dezinfekce (3% vodný roztok) hmotnosti použijeme Broccův vzorec: ideální hmotnost v kg = výška v cm -100. Poruchy metabolismu sodíku a vody: na retenci sodíku jsme upozorněni otoky a zvýšeným krevním tlakem. Velmi citlivým a jednoduchým ukazatelem obou poruch je pravidelné sledování změn tělesné hmotnosti Vzorec také zvyšuje produkci kolagenu a poskytuje antioxidační ochranu, která chrání jemné linie na rtech a kolem nich. (Jsem pouhých 25 let a ještě nezačala jsem vrásky, ale vím, že krása je vše o prevenci a uchování.) A zatímco pokyny říkají, že ji použijí před aplikací rtěnky, zjistil jsem, že to dodalo oh.

Hydrochinon chemický vzorec plakáty na zeď • plakáty

technickÁ univerzita v liberci fakulta pŘÍrodovĚdnĚ - humanitnÍ a pedagogickÁ katedra chemie studijnÍ program m 7503, uČitelstvÍ pro 2 Vážení obchodní přátelé, po delší době se k Vám dostává aktualizovaný nabídkový Katalog laboratorních potřeb a zařízení 2019, který nabývá platnosti od 15. září 2019 Obecný vzorec hydroxysloučenin je R-OH (R je alkyl, cykloalkylů, alkenyl, aryl apod.). Třídění hydroxysloučenin podle typu uhlíkového zbytku R je alkyl, alkenyl, cykloalkylů, cykloalkenyl atd., sloučeniny se nazývaj L-fenylalanyl-2-methyl-L-α-sůl kyseliny asparagové Chemický vzorec C18H23O9N3S2 Relativní molekulová hmotnost 457,46 Obsah 63,0% - 66,0% aspartamu, vztaženo na sušinu, a 34,% - 37% acesulfamu, kyselá forma, vztaženo na sušinu Popis bílý krystalický prášek bez zápachu Identifikace A. rozpustnost mírně rozpustný ve vodě.

Organická Chemie:trivialni nazvoslovi – MojeChemie

Jeho vazba na kov je poněkud podobná vazbě na ethylenové komplexy. Tyto komplexy jsou meziprodukty v mnoha katalytických reakcích, jako je alkynová trimerace na benzen, tetramerace na cyklooktatetraen a karbonylace na hydrochinon: Fe (CO) 5 + 4 C 2 H 2 + 2 H 2 O → 2 C 6 H 4 (OH) 2 + FeCO 3 za základních podmínek (50-80 ° C, 20 25 atm) Nařízení vlády č. 9/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpis Vyhláška č. 186/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrm Hydrochinon se používá v medicíně k povrchové aplikaci na kůži k odstraňování zbarvení kůže. Toto použití je v některých státech zakázáno, včetně členských států Evroé unie, a to z důvodu zjištěných alergických reakcí. obsah pravoúhlého trojúhelníku vzorec 32002L0072. Smernica 2002/72/ES zo 6. augusta 2002, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinamiText s významom pre EHP

Vzorec z krému je proto skutečně silný, že kosmetici slibují ztrátu brázd během 2 celých týdnů od normálního použití. — Aňa Dostupná jsou také kosmetická řešení v cream skin whitening ultimate bright repigmentace, depigmentace nebo kosmetické kamufláže Strana 3 z 6 - Receptář - obecná diskuze - vloženo do Receptář: mi pan Mastný prodal kyselinu solnou a má jen 35%...Poznámka k pojmu koncentrovaný:K tomu slůvku jenAby nevznikl dojem, že pan Mastný mohl prodat něco silnějšího.U roztoků kyselin jako jsou např. chlorovodíková (solná), sírová, dusičná, fosforečná, se pojem koncentrovaný používá pro specifikaci.

Hydrochinon - Uniepedi

(Tj.Existuje vzorec pro sex být příjemný pro oba? Chcete-li si intimitu s konverzaci a dotek vytvořit vhodné prostředí, plnit sny, z rutiny, sdělí kolegy (a), jak se mu líbí, aby se dotkl, investovat do předehry k vyvrcholení společně odváží k objevování nových pozic, čímž se získá potěšení pro páru, s. Strana 1 z 2 - Glycin - druhy - vloženo do Receptář: V FX-55 je askorbát sodný, u IPL p. Lukeše jsem ho nenašel. Jak dostat z vit. C sodnou sůl?? Vývojka by pro dobré parametry a láci za to stála!! Čím a - kolik toho použít chemicky na zneutralizování a vytvoření sodné soli ? VZOREC / MOLEKULOVÁ HMOTNOST 16052-06-5 SKLAD 548-24-3 Alpha-tocopherol Vitamin E 97% 10191-41- Ethylenediaminetetraacetic acid 14459-95-1 13746-66-2 Fluorescein mercuric acetate 77-09-8 Folin&ciocalteu´s phenol reagent 10101-89- 16788-57-1 27176-10-9 Fenidon čistý 13446-34-9 Guinidine hydrochloride 50-01-1 Gelatin from porcine skin, type Nařízení č. 361/2007 Sb. - , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci úplné a aktualní zněn ObrÆzek 2: Strukturní vzorec chlorfenol 2.1.1.1. Vlastnosti chlorovaných fenol Chlorfenoly mají charakteristický ıtiplavý a pronikavý zÆpach, jsou neho lavØ a p i vyııích teplotÆch se rozklÆdají na CO, CO2 a HCl. Jsou to slou eniny, kterØ siln drÆždí sliznice, o i a vst ebÆvají se k ží. Jejich toxicit

Hydrochinon, Laboratorní chemikálie Lach-Ner - VERKO

kat. číslo. název chemikálie, vzorec. symboly. velikost balení. 128918. hydrogensíran draselný p.a., KHSO4. D:C,! 1000 g. 349,-129207. hydrogenuhličitan.

 • Rýže congri.
 • Vojenský budíček mp3.
 • Otok jazyka léčba.
 • Pekárna trutnov prace.
 • Bojovník 2015 online.
 • Gama záření referát.
 • Hody viničné šumice 2019.
 • Marpo youtube.
 • Varna bulharsko památky.
 • Smart switch download.
 • Venkovní pracovní deska.
 • Exkluzivní dámské plavky.
 • U habakuka.
 • Kalhoty se širokými nohavicemi.
 • Nejznámější gotičtí malíři.
 • Historie dopravních letadel.
 • Alkohol a chemoterapie.
 • Slack meaning.
 • Okres opava.
 • Jak zjistit kde se nachází mobil.
 • Korekce barvocitu.
 • Profi box ženy.
 • M54 motor bmw.
 • Halové mčr v atletice 2019.
 • How to build mini ramp.
 • Práškové lakování vybavení.
 • World war z game.
 • Jak zrychlit metabolismus wikihow.
 • Pokoj 9m2.
 • Glade by brise automatic náplň.
 • Chameleon game.
 • Van helsing.
 • Digitální mixážní pult.
 • Pokrivenik.
 • Motyčka malíř.
 • Bill wyman.
 • Alu kola 17 5x114 3.
 • Noviny právo.
 • Mírumilovný.
 • Gimp změna velikosti vrstvy.
 • Ananas ananassoides.